Beg_abc_Eng american indian consuming places in niagara comes You can always buy trendy clothes wholesale, if you buy from us on two or more items.casquette americaine pas cher Catalogue of women's fashion clothing will always help you to choose the best suited for you coat and female models windcheaters.polo ralph lauren femme blanc Fashionable women's fashion clothing big sizes, of course, will love the fair sex, which are the size above 50.t shirt gucci vintage Merrill Deal Seen As Template For Banks, Bond Insurers.ps1 joystick Lynch's renewed attempt Monday to unload beleaguered subprime securities at a steep discount could be the big splash into the pool that gets the party started for other banks in the same situation.does viagra give you a headache Even though Merrill's move could lead to renewed write downs of other banks follow its lead, investors reacted positively to the Merrill deal Some traders, distrustful after earlier declarations by banks that the worst was over, say it's too early to tell if the disposal of these assets will result in a turnaround for battered financial stocks.cheap kamagra supplier I pass on the Vans though.buy generic kamagra I bought some and they really aren that comfy and they kind of falling apart after maybe 40 50 wears.buy kamagra online ireland The ankle line on the new ones dips a bit lower (in what I judge to be a good way).bet365 contact I love the look of the Cloche, and the Russian styled hats.bovada live I think one can get away with wearing these two styles with a sporty outfit as well as a more chic dressier outfit.the best bet on sports I live wear it snows in the winter, so I love a great hat on a cold day.. After your initial shaping of the handle, shaft and adding the optional collar, you can now assemble them.Walking canes have been used since early man started to walk about and needed a tool to help him when injured or over trekking over uneven terrain. The cane is not only needed for the aide of assisting one to keep stable, but also has a history of being a fashion statement. A walking stick or cane has been used to assist the aristocratic elite from their high wheeled carriages, as the wheels where some 5 feet tall and were quite shakey when decending or ascending from them, especially when dressed in finery. There are tips on how to care for your clothes as well as ways to be fashionable on a budget. If you like this lens please rate it at the top. Any suggestions to improve it? Leave me a message at the bottom. In the world of the costumed crimefighter, the clothes really do make the man. Certain characters, like Superman or Batman, are created with such an iconic look that artists rarely feel the need to alter them throughout the years. And even when they do, they usually slight improvements..
 HISTORIA SZKOŁY - ZSNR3
 
orzel

Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim


Zapraszamy!

 

     Dzieje szkoły sięgają 1965 roku. 3 czerwca, w odpowiedzi na wniosek z 20 maja dotyczący utworzenia szkoły przyzakładowej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego, decyzją Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu powołano do życia Zasadniczą Szkołę budowlaną dla Pracujących. 1 IX 1965 r. naukę rozpoczęło 125 chłopców w klasach o specjalnościach murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz. Prowadzenie szkoły powierzono panu Czesławowi Zawadce. Szkoła mieściła się w dzisiejszym budynku internatu. Pierwsi uczniowie odbywali praktyki zawodowe na budowach przedsiębiorstwa pod nadzorem instruktorów. W pierwszej fazie działalności dużą pomocą dyrektorowi służył Kazimierz Popielnicki, który następnie był długoletnim kierownikiem istniejącego przy szkole internatu.

     Dwa lata później, czyli w roku 1967 na stanowisko dyrektora szkoły powołano Kazimierza Garbacza. W tym też roku wprowadzono dwa nowe kierunki nauczania: instruktor sanitarny i elektromonter budowlany. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kadrę ze średnim wykształceniem technicznym 1.09.1969 powołano Technikum Budowlane dla Pracujących.

     Ze względu na wciąż zwiększającą się liczbę chętnych do kształcenia się w szkole, podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Dzięki dużemu wkładowi uczącej się w szkole i odbywającej praktykę młodzieży prace budowlane postępowały bardzo szybko. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonano 20 czerwca 1970 r., a dwa lata później, 18 lutego 1972 r., nowy obiekt szkoły oddano do użytku.

      W 1971 r. na stanowisko dyrektora szkoły powołany został pan Stanisław Gromek. Rok później staraniem nowego dyrektora utworzono samodzielne Technikum budowlane, a w związku z dobrymi warunkami lokalowymi i zwiększonymi możliwościami zapewnienia praktyk, wprowadzono nowe kierunki kształcenia. Szkoła rozwijała się bardzo szybko. Z dniem 1 września 1978r., funkcjonowały w ramach szkoły przyzakładowej następujące typy szkół: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Technikum Budowlane dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących.

     Różnorodność kierunków edukacyjnych oraz liczba kształcącej się w szkole młodzieży sprawiły, że dyrektor Gromek podjął starania, o całkowite usamodzielnienie szkoły. I dzięki temu 1 stycznia 1980 r., szkoła przyjęła nowa nazwę Zespół Szkół Budownictwa Rolniczego w Tomaszowie Lub. I została bezpośrednio podporządkowana Lubelskiemu Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego

     W roku 1982 do Zespołu Szkół Budownictwa Rolniczego włączono Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która dotychczas mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Konsekwencją tych działań była zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych.

      16.02.1984 r., szkole nadano imię Macieja Rataja. Przy wyborze patrona szkoły kierowano się faktem, iż Maciej Rataj był przedstawicielem ruchu ludowego, zasłużonym nauczycielem i serdecznym przyjacielem młodzieży oraz wybitnym działaczem politycznym.

     W latach 1983 - 86 szkoła wzbogaciła się o nowe kierunki kształcenia, utworzono: Liceum Rachunkowości Rolnej, Technikum Melioracji i Urządzeń Wodnych, Liceum Zawodowe Wiejskie Gospodarstwo Domowe oraz Technikum Wiejskiego Gospodarstwa Domowego dla Pracujących.

     Kolejne lata to intensywny rozwój szkoły, rozbudowa obiektów, unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły i internatu. 01.09.1989 – oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, które powstało dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży odbywającej praktykę zawodową. Ważnym wydarzeniem w tym dniu było odznaczenie sztandaru szkoły odznaką „Za Zasługi dla Województwa Zamojskiego”

     22.11.1989 r., nastąpiła zmiana kadry kierowniczej szkoły. Nowym dyrektorem został Pan Alfred Wójcik . W czasie swej dwuletniej kadencji powołał do życia 5-letnie technikum Technologii Żywności oraz zmienił profil kształcenia w Liceum Rachunkowości Rolnej.

     W roku 1992 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Irena Strumidło. W 1993 r., w wyniku porozumienia z MPGKiM i Urzędem Gminy staraniem pani dyrektor szkoła przejęła Zieleń Miejską. Na bazie tej placówki powstało Gospodarstwo Ogrodnicze, w którym realizowano program praktyk zawodowych klas o profilu rolniczym i ogrodniczym. Wzbogacono też ofertę kształcenia o Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą oraz Technikum Ogrodnicze. W tym czasie modernizowano bazę dydaktyczną: oddano pierwszą w szkole pracownię komputerową, klasopracownie wyposażono w sprzęt audiowizualny, skomputeryzowano administrację.

     W 1995r., odbyły się uroczyste obchody 30-lecia szkoły. W ramach obchodów jubileuszu odsłonięto dwie tablice: tablicę poświęcono 30-leciu istnienia szkoły i tablicę pamiątkową poświęconą śp. dyrektorowi szkoły w latach 1971-1989 mgr inż. Stanisławowi Gromkowi.

     W latach 1996-1998 w wyniku współpracy ówczesnej dyrektor szkoły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa unowocześniono Gospodarstwo Pomocnicze i wzbogacono zaplecza socjalne szkoły. Przeprowadzono również modernizację obiektów szkolnych.

     W 1999 r., nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dzięki temu możliwe było rozszerzenie oferty kształcenia co przyczyniło się do dalszego rozwoju placówki. W wyniku reformy systemu edukacji nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej szkoły. Organem prowadzącym zostało Starostwo Powiatowe, a nadzór pedagogiczny nad placówką przejęło Kuratorium Oświaty.

     W 2001r., stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego powierzono tymczasowo Pani Marii Matysik byłej wicedyrektor szkoły.

    Od września w 2001 r., w wyniku konkursu, funkcje dyrektora szkoły objął Pan Ireneusz Romaszko, który w latach 1992-2001 był wicedyrektorem do spraw wychowawczych.

     Od roku 2001 trwał dalszy rozwój i modernizacja szkoły oraz Gospodarstwa Pomocniczego. Otwarto drugą wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową. Oddano do użytku nowoczesną doskonale wyposażoną pracownię żywienia, przystosowaną do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodzie kucharz małej gastronomii. Również biblioteka szkolna wyposażona została w komputery z dostępem do Internetu, dzięki czemu stała się centrum multimedialnym.

     W 2002 r. rozszerzono ofertę kształcenia o Liceum profilowane, Liceum Ogólnokształcące i Technikum Ogrodnicze na podbudowie ZSZ. W tym samym roku nastąpiła również zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół Nr 3, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

    W roku szkolnym 2004/2005 szkoła gościła delegację młodzieży z opiekunami z niemieckiego powiatu Freudenstadt w Badenii - Wirtembergii, a nasi uczniowie w ramach współpracy polegającej na wymianie doświadczeń również odwiedzali zaprzyjaźnioną szkołę. O rozwoju placówki i o dużym zainteresowaniu społeczności lokalnej świadczy fakt, że w tym okresie do szkoły uczęszczało 1250 uczniów.

     W roku szkolnym 2005/2006 obchodzony był jubileusz 40 lecia szkoły. W tym dniu gościliśmy wielu zaproszonych gości, przedstawiona została historia szkoły i jej szczególne osiągnięcia.

     W związku z coraz mniejszym zainteresowaniem kierunkami rolniczymi w 2007 roku Uchwałą Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zakończono działalność Gospodarstwa Pomocniczego.

    Na przestrzeni kolejnych lat szkoła rozwijała się intensywnie, przybywało młodzieży, tworzono nowe kierunki, realizowano projekty, modernizowano obiekty szkolne.

     W latach 2007 - 2013 wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska dyrektor szkoły przy wsparciu organu prowadzącego wystąpił z inicjatywą utworzenia nowych kierunków kształcenia. Były to: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz w ZSZ – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i kucharz. Kierunki te do dzisiaj cieszą się dużym zainteresowaniem.

Szkoła brała udział w realizacji licznych projektów:

W roku szkolnym 2006/2007 przystąpiliśmy do projektu „Peace - lekcja tolerancji”.

W ramach projektu w latach 2006 - 2015 w naszej szkole gościliśmy 8 grup wolontariuszy z Indii, Chin, Brazylii, Argentyny, Peru, Meksyku, Kirgistanu, Gruzji, Maroko, Egiptu, Iranu i Słowenii.

     W latach 2008 - 2012 realizowano projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji – Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”. Służył on wyrównaniu szans edukacyjnych i stanowił odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie rynku pracy. Wsparciem zostało objętych 128 uczniów z klas I techników zawodowych.

     Lata 2006 - 2008 to realizacja projektu „Szkoła równych szans”. Głównym celem tego programu było zdobycie przez uczniów umiejętności odnalezienia się na rynku pracy. Projektem objęci byli uczniowie technikum: budowlanego, ekonomicznego, ogrodniczego, technologii żywności i hotelarstwa.

     Od dnia 01.11.2009 realizowany był projekt „Talk to me”- organizacja alternatywnych zajęć dodatkowych dla młodzieży”. Obejmował on organizację trzyletniego programu nauczania języka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatów językowych, powiązanych z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi w języku angielskim. Z tej formy zajęć skorzystało około 70 uczniów liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego.

     Od września 2013r. do czerwca 2014r. realizowany był projekt „E – podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”. Celem projektu było podniesienie poziomu innowacyjności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy. W projekcie uczestniczyło 41 uczniów klasy pierwszej ZSZ kształcącej się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

     Zgodnie z polityką państwa dotyczącą dokształcania i doskonalenia nauczycieli realizowano pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach branży budowlanej, hotelarskiej i gastronomicznej w kraju i zagranicą.

Ponadto prowadzone były lekcje on-line z przedmiotów zawodowych budowlanych podczas których uczniowie i nauczyciele mogli zobaczyć na żywo prezentowane treści z zakresu budownictwa oraz otrzymywać odpowiedzi na nurtujące pytania. Cykl szkoleń dla uczniów organizowała Firma „Sławex” i Silkayutong.

Kontynuowano i rozwijano kontakty zagraniczne. Realizowano kolejne projekty promujące innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby system kształcenia jak najpełniej odpowiadał potrzebom rynku pracy i dał możliwość zdobycia nowych kwalifikacji według nowoczesnych standardów.

     W latach 2009-2015 w ZS NR3 zrealizowano 4 projekty mobilności

„Praktyki w Niemczech – pierwsze kroki w zawodzie” dla 15 uczniów technikum ogrodniczego i organizacji usług gastronomicznych,

Technik hotelarstwa – praktyki we Włoszech” dla 15 uczniów technikum hotelarskiego,

„Europejski fachowiec – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii” dla 40 uczniów technikum hotelarskiego i organizacji usług gastronomicznych, oraz

„Mobilny informatyk – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii” dla 40 uczniów technikum informatycznego.

Łącznie na praktyki zagraniczne wyjechało 110 uczniów i 10 opiekunów. Łączny koszt przygotowania i pobytu wyniósł 1.330.000 zł i został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Leonardo da Vinci i Kapitał Ludzki.

W organizacji projektu zaangażowanych było 25 nauczycieli .

Uczestnicy projektów odbyli praktyki w hotelach, restauracjach, kwiaciarniach i zakładach ogrodniczych oraz firmach komputerowych. W czasie wolnym zwiedzali atrakcje turystyczne Berlina/Londynu/Rimini i doskonalili umiejętności językowe. Otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, certyfikat ukończenia stażu i dyplom ukończenia kursu językowego.

W celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej w ramach środków budżetowych i środków unijnych szkoła w ostatnich latach dokonała realizacji projektów inwestycyjnych.

    W roku 2010 dokonano termomodernizacji budynku dydaktycznego i budynku do zajęć praktycznych. Dwa lata później wykonano termomodernizację Internatu Zespołu Szkół Nr 3. W 2014r. ważnym przedsięwzięciem było przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej dzięki funduszom otrzymanym ze Starostwa Powiatowego oraz dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Systematycznie remontowane i doposażone były pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rożnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych wykorzystując wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie.

Jakość i wysoki poziom kształcenia, którym może poszczycić się Zespół szkół Nr 3 to praca wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Młodzież naszej szkoły brała udział  w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

     Największymi sukcesami możemy pochwalić się w olimpiadach sprawdzających wiedzę i umiejętności budowlane. Troje uczniów w latach 2012, 2014, 2015 otrzymało indeksy na wyższe uczelnie, byli to kolejno: laureatka Karolina Sak i finaliści Marek Syty, Przemysław Piechnik. Szczególne osiągnięcia zdobywamy w odbywającej się cyklicznie Centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wysokie drugie miejsce w bloku agrobiznes zajęli: Anna Pasieczna i Damian Suski, a uczennica Agnieszka Biedroń zdobyła 11 miejsce w skali Polski i otrzymała tytuł laureata i możliwość studiowania na wybranej uczelni.

Ponadto uczniowie chętnie uczestniczą w różnorodnych konkursach tematycznych, przedmiotowych oraz organizowanych przez wyższe uczenie, m.in. Kul, Politechnikę Lubelską, UJ a także instytucje takie jak ZUS.

Młodzież naszej szkoły brała udział w licznych zawodach sportowych osiągając znaczące wyniki. W grach zespołowych takich jak piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa i piłka nożna oraz w lekkiej atletyce na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i centralnym.

Największe sukcesy odnosiliśmy w piłce siatkowej dziewcząt zdobywając: w 1995 r. wicemistrzostwo Polski Szkół Rolniczych w Suwałkach,

- w 1997 r. mistrzostwo Polski Szkół Rolniczych we Wrocławiu,

- w 1999 r. IV miejsce Szkół Rolniczych w Spale,

- w 2001 r. IV miejsce Szkół Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim.